Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“) sa vzťahujú na všetky informácie, ktoré stránka obsahujePortál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com, (ďalej - https://gardens-sk.desigusxpro.com/) umiestnenú na názve doménygardens-sk.desigusxpro.com (ako aj jej subdomény), môžu o používateľovi získať informácie pri používaní stránky gardens-sk.desigusxpro.com/ (ako aj jej subdomén), jej programov a produktov.

1. Definícia pojmov

1.1 V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa používajú nasledujúce výrazy:

1.1.1. «Správa stránok„(Ďalej len„ správa “) - zamestnanci oprávnení spravovať lokalituPortál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.comktoré organizujú a (alebo) vykonávajú spracúvanie osobných údajov a tiež určujú účely spracúvania osobných údajov, zloženie spracúvaných osobných údajov, činnosti (operácie) vykonávané s osobnými údajmi.

1.1.2. „Osobné údaje“ - akékoľvek informácie, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú konkrétnej alebo identifikovateľnej osoby (subjektu osobných údajov).

1.1.3. „Spracovanie osobných údajov“ - akákoľvek činnosť (operácia) alebo súbor akcií (operácií) vykonaná pomocou automatizačných nástrojov alebo bez ich použitia s osobnými údajmi vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, systematizácie, akumulácie, ukladania, objasňovania (aktualizácie, zmeny), extrakcia, použitie, prenos (distribúcia, poskytovanie, prístup), depersonalizácia, blokovanie, vymazanie, zničenie osobných údajov.

1.1.4. „Dôvernosť osobných údajov“ je povinná požiadavka pre prevádzkovateľa alebo inú osobu, ktorá získala prístup k osobným údajom, aby zabránila ich šíreniu bez súhlasu subjektu osobných údajov alebo iných právnych dôvodov.

1.1.5. "Webové stránkyPortál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com„Je kolekcia vzájomne prepojených webových stránok umiestnených na internete na jedinečnej adrese (URL):gardens-sk.desigusxpro.comako aj jej subdomény.

1.1.6. „Subdomény“ sú stránky alebo skupina stránok, ktoré sa nachádzajú na doménach tretej úrovne patriacich portálu Portál pre letných obyvateľov a záhradkárov https://gardens-sk.desigusxpro.com/, ako aj ďalšie dočasné stránky, v spodnej časti ktorých sú kontaktné informácie správy

1.1.5. Msgstr "Používateľ stránkyPortál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com „(Ďalej len„ používateľ “) - osoba, ktorá má prístup na tieto stránkyPortál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.comprostredníctvom internetu a pomocou informácií, materiálov a produktov stránkyPortál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com.

1.1.7. „Cookies“ sú malé údaje zaslané webovým serverom a uložené v počítači používateľa, ktoré webový klient alebo webový prehľadávač odošle na webový server zakaždým v žiadosti HTTP, keď sa pokúša otvoriť stránku príslušného webu.

1.1.8.„IP-adresa“ je jedinečná sieťová adresa uzla v počítačovej sieti, prostredníctvom ktorej používateľ získa prístup na https://gardens-sk.desigusxpro.com/.

2. Všeobecné ustanovenia

2.1. Používanie Portálu webových stránok pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/ používateľom znamená akceptovanie týchto zásad ochrany osobných údajov a podmienok spracovania osobných údajov používateľa.

2.2. V prípade nezhody s podmienkami ochrany osobných údajov musí používateľ prestať používať portál webovej stránky pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/.

2.3. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na webový portál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/. https://gardens-sk.desigusxpro.com/ nekontroluje a nezodpovedá za stránky tretích strán, na ktoré môže používateľ kliknúť na odkazy dostupné na webovom portáli Portál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/.

2.4. Administrácia neoveruje presnosť osobných údajov poskytnutých používateľom.

3. Predmet politiky ochrany súkromia

3.1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú povinnosti Správy za nezverejňovanie a zabezpečovanie ochrany dôverných osobných údajov, ktoré Používateľ poskytuje na žiadosť Správy pri registrácii na portáli Portál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/ alebo pri prihlásení sa na informačný e-mail. zoznam adries.

3.2. Osobné údaje povolené na spracovanie podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov poskytuje Užívateľ vyplnením formulárov na portáli Portálu pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/ a obsahuje nasledujúce informácie:
3.2.1. priezvisko, meno, priezvisko používateľa;
3.2.2. Kontaktné telefónne číslo používateľa;
3.2.3. e-mailová adresa (e-mail)
3.2.4. miesto bydliska používateľa (v prípade potreby)
3.2.5. fotografia (ak je to potrebné)

3.3. https://gardens-sk.desigusxpro.com/ chráni údaje, ktoré sa automaticky prenášajú pri návšteve stránok:
- IP adresa;
- informácie zo súborov cookie;
- informácie o prehliadači
- čas prístupu;
- sprostredkovateľ (adresa predchádzajúcej stránky).

3.3.1. Zakázanie cookies môže mať za následok nemožnosť prístupu k častiam webu, ktoré vyžadujú autorizáciu.

3.3.2. https://gardens-sk.desigusxpro.com/ zhromažďuje štatistiky o IP adresách svojich návštevníkov. Tieto informácie sa používajú na prevenciu, odhaľovanie a riešenie technických problémov.

3.4. Akékoľvek iné osobné informácie, ktoré nie sú uvedené vyššie (história návštev, použité prehliadače, operačné systémy atď.), Podliehajú bezpečnému uloženiu a nešíreniu zbraní s výnimkou prípadov uvedených v doložkách. 5.2. týchto Zásad ochrany osobných údajov.

4. Účel zhromažďovania osobných informácií o používateľovi

4.1. Administrácia môže osobné údaje Užívateľa používať na tieto účely:
4.1.1. Identifikácia užívateľa zaregistrovaného na portáli Portál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/ pre ďalšie povolenie.
4.1.2. Poskytovanie prístupu užívateľovi k osobným údajom portálu Portál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/.
4.1.3. Vytvorenie spätnej väzby s používateľom, vrátane odosielania upozornení, žiadostí týkajúcich sa používania portálu Portál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/, spracovanie žiadostí a aplikácií od Užívateľa.
4.1.4. Určenie polohy používateľa na zaistenie bezpečnosti a zabránenie podvodom.
4.1.5. Potvrdenie presnosti a úplnosti osobných údajov poskytnutých používateľom.
4.1.6. Vytvorenie účtu na používanie častí portálu Portál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/, ak používateľ súhlasil s vytvorením účtu.
4.1.7. Upozornenia používateľov e-mailom.
4.1.8. Poskytovanie efektívnej technickej podpory užívateľovi v prípade problémov súvisiacich s používaním portálu Portál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/.
4.1.9. Poskytovanie Užívateľovi so súhlasom špeciálnych ponúk, bulletinov a ďalších informácií v mene portálu Portál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/.

5. Metódy a podmienky spracovania osobných údajov

5.1.Spracúvanie osobných údajov Užívateľa sa vykonáva bez časového obmedzenia, akýmkoľvek legálnym spôsobom, a to aj v informačných systémoch osobných údajov pomocou automatizačných nástrojov alebo bez ich použitia.

5.2. Osobné údaje Užívateľa môžu byť prenášané do autorizovaných vládnych orgánov iba z dôvodov a spôsobom predpísaným zákonom.

5.3. V prípade straty alebo prezradenia osobných údajov má Administrácia právo neinformovať Užívateľa o strate alebo prezradení osobných údajov.

5.4. Správa prijíma potrebné organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov Užívateľa pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, zničením, zmenou, blokovaním, kopírovaním, distribúciou, ako aj pred inými nezákonnými konaniami tretích strán.

5.5. Správa spolu s používateľom prijíma všetky potrebné opatrenia na zabránenie stratám alebo iným negatívnym dôsledkom spôsobeným stratou alebo zverejnením osobných údajov používateľa.

6. Práva a povinnosti strán

6.1. Užívateľ má právo:

6.1.1. Urobte slobodné rozhodnutie, že poskytnete svoje osobné údaje potrebné na používanie portálu Portál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/ a súhlasíte s ich spracovaním.

6.1.2. Aktualizujte a doplňte poskytnuté informácie o osobných údajoch v prípade zmeny týchto informácií.

6.1.3. Užívateľ má právo dostávať od Správy informácie o spracovaní svojich osobných údajov, pokiaľ takéto právo nie je obmedzené v súlade s federálnymi zákonmi. Užívateľ má právo požadovať od administratívy objasnenie jeho osobných údajov, ich blokovanie alebo zničenie, ak sú osobné údaje neúplné, neaktuálne, nepresné, nezákonne získané alebo nie sú potrebné na uvedený účel spracovania, ako aj prijať zákonné opatrenia na ochranu svojich práv. Stačí na to upozorniť Administráciu na uvedenú e-mailovú adresu.

6.2. Správa je povinná:

6.2.1. Informácie, ktoré ste dostali, používajte výlučne na účely uvedené v článku 4 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

6.2.2. Zabezpečiť utajenie dôverných informácií v tajnosti, nezverejňovať ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu Užívateľa a tiež neposkytovať, vymieňať, publikovať alebo iným spôsobom prenášať osobné údaje Užívateľa, s výnimkou cl. 5.2. týchto Zásad ochrany osobných údajov.

6.2.3. Vykonajte predbežné opatrenia na ochranu dôverných osobných údajov používateľa v súlade s postupom, ktorý sa zvyčajne používa na ochranu tohto druhu informácií pri existujúcich obchodných transakciách.

6.2.4. Zablokujte osobné údaje týkajúce sa príslušného používateľa od okamihu, keď používateľ požiada alebo požiada, alebo jeho zákonného zástupcu alebo oprávneného orgánu na ochranu práv osôb s osobnými údajmi počas obdobia overovania v prípade odhalenia nepresných osobných údajov alebo protiprávnych konaní.

Zodpovednosť strán

7.1. Správa, ktorá si nesplnila svoje povinnosti, zodpovedá za straty, ktoré vzniknú Používateľovi v súvislosti s nezákonným použitím osobných údajov, v súlade so zákonom, s výnimkou prípadov uvedených v cl. 5.2. a 7.2. týchto Zásad ochrany osobných údajov.

7.2. V prípade straty alebo prezradenia Dôverných informácií Správa nie je zodpovedná, ak tieto dôverné informácie:
7.2.1. Pred stratou alebo zverejnením sa stal verejným majetkom.
7.2.2. Bola prijatá od tretej strany, kým ju nedostala správa zdrojov.
7.2.3. Bol zverejnený so súhlasom Užívateľa.

7.3.Používateľ nesie plnú zodpovednosť za dodržiavanie požiadaviek právnych predpisov Ruskej federácie vrátane zákonov o reklame, ochrane autorských práv as nimi súvisiacich práv, ochrany ochranných známok a značiek služieb, ale neobmedzuje sa len na uvedené, vrátane úplnej zodpovednosti za obsah a formu materiálov.

7.4. Užívateľ berie na vedomie, že zodpovedá za všetky informácie (vrátane, ale nielen): dátových súborov, textov atď.), Ku ktorým má prístup ako súčasť portálu Portál pre letných obyvateľov a záhradníkov https: // garden- fr.desigusxpro.com je výhradnou zodpovednosťou osoby, ktorá tieto informácie poskytla.

7.5. Užívateľ súhlasí s tým, že informácie, ktoré mu boli poskytnuté ako súčasť portálu Portál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/, môžu byť predmetom duševného vlastníctva, práva, na ktoré sú chránené, a môžu patriť iným používateľom, partnerom alebo inzerentom, ktorí zverejňujú takýto príspevok. informácie na portáli Portál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/.
Užívateľ nie je oprávnený vykonávať zmeny, prenajímať, prevádzať z pôžičky, predávať, distribuovať alebo vytvárať odvodené diela založené na takomto obsahu (úplne alebo čiastočne), s výnimkou prípadov, keď boli takéto akcie výslovne písomne ​​schválené vlastníkmi takého obsahu v súlade s podmienky samostatnej dohody.

7.6. Pokiaľ ide o textové materiály (články, publikácie, ktoré sú voľne prístupné verejnosti na webovom portáli Portál pre letných obyvateľov a záhradkárov https://gardens-sk.desigusxpro.com/), ich distribúcia je povolená za predpokladu, že je uvedený odkaz na https: // garden- fr.desigusxpro.com.

7.7. Správa nezodpovedá užívateľovi za žiadne straty alebo škody, ktoré vzniknú používateľovi v dôsledku vymazania, zlyhania alebo nemožnosti uložiť akýkoľvek obsah a ďalšie komunikačné údaje obsiahnuté na portáli Portálu pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/. alebo prostredníctvom neho prenášané.

7.8. Správa nezodpovedá za žiadne priame ani nepriame straty, ktoré vznikli v dôsledku: použitia alebo neschopnosti používať lokalitu alebo jednotlivých služieb; neoprávnený prístup k komunikácii Užívateľa; vyhlásenia alebo správanie akejkoľvek tretej strany na webe.

7.9. Administrácia nezodpovedá za akékoľvek informácie zverejnené používateľom na portáli Portál pre letných obyvateľov a záhradníkov https://gardens-sk.desigusxpro.com/, vrátane, ale nielen: informácií chránených autorskými právami bez výslovného súhlasu vlastníka autorských práv.

8. Riešenie sporov

8.1. Predtým, ako sa obrátime na súd s nárokom na spory vyplývajúce zo vzťahu medzi používateľom a administráciou, je potrebné podať žalobu (písomný návrh alebo elektronický návrh na dobrovoľné urovnanie sporu).

8.2. Príjemca reklamácie do 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia reklamácie, písomne ​​alebo elektronicky, oznámi žiadateľovi reklamáciu o výsledkoch posúdenia reklamácie.

8.3. Ak nedôjde k dohode, spor bude postúpený rozhodcovskému súdu.

8.4. Na túto politiku ochrany osobných údajov a vzťah medzi používateľom a správou sa vzťahujú platné právne predpisy.

9. Ďalšie podmienky

9.1. Administrácia má právo vykonať zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov bez súhlasu Užívateľa.

9.2. Nové Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť od okamihu ich zverejnenia na portáli pre letných obyvateľov a záhradníkov na webovej stránke https://gardens-sk.desigusxpro.com/, pokiaľ sa v novom vydaní Zásad ochrany osobných údajov neustanovuje inak.

9.3. Akékoľvek návrhy alebo otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov by sa mali nahlásiť:

9.4. Aktuálne zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené na stránke https://gardens-sk.desigusxpro.com/politika.html.

Práve teraz sledovanie


uhorky

paradajky

tekvica